Bộ đề Ôn thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh (có đáp án) - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2021

Bộ đề Ôn thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh (có đáp án)

 

Bộ đề Ôn thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh (có đáp án)


Tải Bộ đề Ôn thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh (có đáp án) - Sachmoi.net

Bộ đề Ôn thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh (có đáp án) – Sachmoi.net

Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh được Sachmoi.net đăng tải gồm tuyển tập 34 đề ôn có đáp án đi kèm. Bộ đề thi giúp các bạn luyện tập về giới từ, tính từ, cách phát âm và trọng âm…, giúp các bạn nắm vững kiến thức cơ bản để làm bài tốt.

Để nhận thêm những bộ tài liệu trong tương lai, các bạn có thể đăng ký nhận email hàng tuần từ sachmoi.net. Chúng tôi sẽ cập nhật những bộ đề của các môn học khác trong thời gian sớm nhất. Chúc các bạn đạt điểm cao trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT sắp tới.

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình, hãy chia sẻ tài liệu này lên facebook để bạn bè cùng học. Đừng quên đăng ký email để nhận tài liệu hay mới nhất hàng tuần.

Xem thêm:

Trích dẫn Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Test 1

Part 1: Phonetics:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest in each group

1. A. Tolerant             B. Horrible              C. Occupied               D. Reasonable

2. A. Resource           B. Preserve            C. Conserve                D. Position

3. A. Odour                B. Honour              C. Pour                       D. Vapour

4. A. Paint                 B. Reclaim             C. Drainage                 D. Certain

5. A. Lemon               B. Son                   C. Bacon                     D. Iron

Choose the word whose syllable is stressed differently from the rest in each group

6. A. Eardrum            B. Abound              C. Decree                    D. Account

7. A. Anchor              B. Disposal            C. Adverb                    D. Welfare

8. A. Solidity              B. Supervisor         C. Perversity                D. Impudence

9. A. Birthmark           B. Anthem             C. Guidance                D. Immense

10. A. Applicant          B. Sulphuric           C. Odourless               D. Logical

Part 2: Vocabulary – grammar and structures

Choose the best answer among A, B, C or D

11. He made too … mistakes in his writing.

A. little                 B. much                C. few                  D. many

12. She hadn’t written to me … we met last time.

A. before              B. since                 C. ago                  D. for

13. I worked … hard that I felt very tired.

A. such               B. too                     C. enough             D. so

14. He is bored … doing the same thing every day.

A. of                  B. to                       C. for                    D. with

15. This question is … difficult for me.

A. enough           B. to                       C. such                 D. too

16. Vehicles also account … air pollution in the city.

A. on                 B. to                        C. with                  D. for

17. He said he … for five hours.

A. has been working                          B. has worked
C. worked                                         D. has been working

18. They ere … when they read the result.

A. disappointed                                 B. disappointment
C. disappoint                                    D. disappointing

19. I am very … in the news.

A. interested   B. interesting              C. interest             D. exciting

20. There is always … traffic in the city centre in the rush-hour.

A. full             B. heavy                     C. strong               D. big

Đáp án bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Keys

1. A

11. C

21. D

31. B

41. B

2. A

12. D

22. B

32. C

42. A

3. B

13. C

23. D

33. C

43. C

4. B

14. B

24. C

34. B

44. B

5. B

15. D

25. D

35. B

45. A

6. C

16. D

26. D

36. A

46. D

7. B

17. C

27. D

37. D

47. B

8. B

18. B

28. B

38. B

48. C

9. B

19. A

29. B

39. C

49. A

10. A

20. C

30. A

40. B

50. D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét