Share Course Complete Vue.js 3 (Inc. Composition API, Vue Router, Vuex) (Udemy - EngSub) worth $ 34.99 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2020

Share Course Complete Vue.js 3 (Inc. Composition API, Vue Router, Vuex) (Udemy - EngSub) worth $ 34.99

 

Remember to Sign up to receive notifications soon. Thanks.

What you will learn:

  • Creating reusable components.
  • Options and Composition API.
  • Vue Router.
  • Vue JS 3 from scratch.
  • Front-end Routing.
  • Vuex.
  • Design Patterns.

Course duration: 5 hours

Capacity: 1.4 GB

The course has a high rating (4.5/5) 

Link Download (Google Drive): https://nerdy.vn/vuejs-udemy

Original course link: https://www.udemy.com/course/complete-vuejs-3-crash-course-composition-api-vue-router-vuex/

You should use VLC Media to see the best sub. 


If the phone cannot be accessed please switch to the pc.


Clip Instruction to skip nerdy ads:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét