Share Course AWS Cloud Fundamentals for System Administrators (Udemy) worth $ 29.99 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2020

Share Course AWS Cloud Fundamentals for System Administrators (Udemy) worth $ 29.99

 

Remember to Sign up to receive notifications soon. Thanks.

What you will learn:

  • AWS IAM - Identity and Access Management.
  • AWS VPC - Virtual Private Cloud.
  • AWS EC2 - Elastic Cloud Computing.
  • AWS Billing.
  • AWS EC2 - Load Balancing.
  • AWS Lambda.
  • AWS CloudFront.
  • AWS S3 - Simple Storage Service.

Course duration: 2 hours

Capacity: 1.5 GB

Top ratings course high (4.3/5)

Link Download (Google Drive): https://nerdy.vn/aws-cloud-amazon-udemy

Original course link: https://www.udemy.com/course/aws-cloud-fundamentals/

You should use VLC Media to see the best sub. 


If the phone cannot be accessed please switch to the pc.


Clip Instruction to skip nerdy ads:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét