Lập trình C# 2008 cơ bản - Nhất Nghệ - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

Lập trình C# 2008 cơ bản - Nhất Nghệ

Tác giả Trung tâm đào tạo mạng
máy tính Nhất Nghệ
Số trang 102
Tải về Mega

Nội dung
Chương 1. Cơ bản ngôn ngữ C#
I. Giới thiệu ngôn ngữ C# 2008
II. Môi trường lập trình
III. Biến, hằng, toán tử
IV. Quy ước lập trình, ứng dụng Console Application trong Visual Studio 2008
V. Kiểu dữ liệu
VI. Cấu trúc điều khiển
VII. Cấu trúc lặp
Chương 2. Xây dựng Windows Forms Application
I. Sử dụng Visual Studio 2008
II. Các control cơ bản: Label, TextBox, Button, CheckBox,...
III. Menu và ToolBar
IV. Common Dialog
Chương 3. Array – String – Exception
I. Mảng 1 chiều
II. Mảng nhiều chiều
III. String
IV. Exception
Chương 4. Class – Object - Method
I. Khái niệm
II. Định nghĩa lớp (Class)
III. Phương thức (Method)
Chương 5. SQL Server 2008
I. Tổng quan về SQL
II. Tổng quan về CSDL quan hệ
III. Table (Bảng)
IV. Câu lệnh truy vấn
V. Một số hàm thường dùng trong SQL Server
Chương 6. Lập trình kết nối CSDL SQL Server 2008
I. Tạo kết nối – Vận chuyển dữ liệu
II. Sử dụng control
III. Các thao tác trên dữ liệu: Thêm - Sửa - Xóa với ADO.NET
Chương 7. Xây dựng ứng dụng
I. Chuẩn bị
II. Sử dụng control
III. Sử dụng database

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét