Bài giảng lập trình mạng với C# - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tìm kiếm Blog này

Pages

Trang

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

Bài giảng lập trình mạng với C#

Tác giả Không rõ tác giả
Số trang 117
Tải về Mega

Nội dung
CHƯƠNG 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH
1.1. Mô hình tham khảo 7 tầng OSI
1.2. Họ giao thức TCP/IP
1.3. So sánh giữa hai giao thức TCP và UDP
1.4. Cổng giao thức
1.5. Địa chỉ IP, các ñịa chỉ IP dành riêng
1.6. Địa chỉ tên miền: loại A, loại MX
1.7. Một số giao thức ở tầng ứng dụng: HTTP, SMTP, POP3, FTP
CHƯƠNG 2: LẬP TRÌNH MẠNG TRONG .NET FRAMEWORK
2.1. Socket hướng kết nối (TCP Socket)
   2.1.1. Giới thiệu về NameSpace System.Net và System.Net.Sockets
   2.1.2. Viết chương trình cho phía máy chủ
   2.1.3. Viết chương trình cho phía máy khách
   2.1.4. Sử dụng các luồng nhập xuất với Socket
2.2. Socket không hướng kết nối (UDP Socket)
   2.2.1. Viết chương trình cho phía máy chủ
   2.2.2. Viết chương trình cho phía máy khách
   2.2.3. Sử dụng lớp System.IO.MemoryStream ñể tạo vùng đệm nhập xuất
2.3. Sử dụng các lớp hỗ trợ được xây dựng từ lớp Soket
   2.3.1. Lớp TCPClient
   2.3.2. Lớp TCPListener
   2.3.3. Lớp UDPClient
2.4. Socket không đồng bộ
   2.4.1. Mô hình xử lý sự kiện của windows
   2.4.2. Sử dụng Socket không đồng bộ
   2.4.3. Ví dụ về Socket không đồng bộ
   2.4.4. Sử dụng các phương thức Non-blocking
   2.5. Sử dụng Thread trong các ứng dụng mạng
   2.5.1. Sử dụng Thread trong chương trình .Net
   2.5.2. Sử dụng Thread trong các chương trình Server
   2.5.3. Sử dụng Thread để gửi/nhận dữ liệu
   2.5.4. Sử dụng ThreadPool trong các chương trình .Net
   2.5.5. Sử dụng ThreadPool trong các chương trình Server
2.6. Kỹ thuật IP Multicasting
   2.6.1. Broadcasting là gì?
   2.6.2. Sử dụng Broadcasting để gửi dữ liệu đến nhiều máy trong mạng cục bộ
   2.6.3. Multicasting là gì?
   2.6.4. Socket Multicasting trong .Net
2.7 Bài tập áp dụng
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG MẠNG
3.1. Giao thức ICMP
   3.1.1. Sử dụng Raw Socket
   3.1.2. Sử dụng giao thức ICMP và Raw Socket để xây dựng chương trình Ping
   3.1.3. Sử dụng giao thức ICMP và Raw Socket để xây dựng chương trình TraceRoute
3.2. Giao thức SMTP, POP3
   3.2.1. Cơ bản về hệ thống Mail và giao thức SMTP, POP3
   3.2.2. Cài ñặt SMTP, POP3 Client/Server
3.3. Giao thức HTTP
   3.3.1. Cơ bản về giao thức HTTP
   3.3.2. Cài ñặt HTTP Client/Server
3.4. Giao thức FTP
   3.4.1. Cơ bản về giao thức FTP
   3.4.2. Cài đặt FTP Client/Server
3.5. DNS (Domain Name Server)
   3.5.1. Vấn ñề phân giải tên miền
   3.5.2. Triển khai DNS MX (Mail Exchange)
3.6 Thảo luận về các ứng dụng khác thường gặp
3.7 Bài tập áp dụng
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG NHIỀU LỚP
4.1. Mô hình 2 lớp (two tier), 3 lớp (three tier) và n lớp
4.2. Remoting
   4.2.1. Giới thiệu về Remoting
   4.2.2. Khai báo, cài ñặt và ñăng ký giao diện từ xa
   4.2.3. Triệu gọi phương thức từ xa
4.3. Web Serive
  4.3.1. Giới thiệu về Web Serives
   4.3.2. Giao thức SOAP
   4.3.3. Xây dựng Web Services
  4.3.4. Triệu gọi Web Services từ ứng dụng .NET, Java và các ngôn ngữ khác
4.4 Thảo luận về các ứng dụng phân tán
4.5. Bài tập áp dụng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét